Neurosonic Finland Oy

Tutkimus

Tutkimusnäyttöön perustuvia terveyshyötyjä

Laaja tutkimusaineisto tukee värähtelyn positiivisia vaikutuksia aineenvaihduntaan ja terveyteen sekä käyttömahdollisuuksia stressin vaikutusten vähentämiseen, unen laadun parantamiseen  sekä palautumisen ja terveyden kokonaisvaltaiseen edistämiseen. Tutkimusnäyttöä tukevat myös vuodesta 2011 asti kertyneet, tuhannet tyytyväiset asiakaspalautteet.

Hieman historiaa ja katse tulevaisuuteen

Neurosonic on ollut markkinoilla, asiakkaidemme käytettävissä, vuodesta 2011 lähtien. Lähes kymmenen vuoden aikana kertyneet, tuhansien asiakkaiden palautteet ovat todistaneet värähtelyn positiiviset vaikutukset unen laadun, kivun lievityksen, palautumisen tehostumisen sekä stressin helpottumisen osalta. Subjektiivisten asiakaskokemusten lisäksi teknologiamme on saanut vahvaa tieteellistä näyttöä useista tutkimuksista, joita tehdään jatkuvasti lisää tuotteidemme laadun kehittämiseksi sekä terveydellisen vaikuttavuuden parantamiseksi.   

Uni, stressin hallinta ja palautuminen ovat globaalin kiinnostuksen kohteita ja hyvinvoinnin megatrendejä. Niiden saama huomio on ohjannut tutkimusta selvittämään myös värähtelyhoidon vaikutuksia terveyteen sekä hyvinvointiin. Me uskomme, että värähtelyhoito tulee olemaan seuraava merkittävä terveyden edistäjä. Siksi haluamme esitellä tutkimukset, joiden valossa suosittelemme sinua käyttämään Neurosonic –menetelmää oman terveytesi ja hyvinvointisi edistämiseksi.

Miten Neurosonic toimii?

Neurosonic –rentoutuslaitteet tuottavat erittäin matalataajuista, autonomiseen hermostoon rauhoittavasti vaikuttavaa värähtelyä. Se ohjaa kehoa meditaation kaltaiseen tilaan, jolloin stressitila lievittyy, palautuminen tehostuu ja unen terveet mekanismit korjautuvat. Eri teho- ja taajuusalueilla saadaan aikaiseksi erilaisia vaikutuksia: Esimerkiksi rentouttavilla ja palauttavilla ohjelmilla autetaan urheilijaa tai stressaantunutta henkilöä palautumaan nopeammin ja aktivoivilla ohjelmilla nostetaan vireystilaa sekä valmistetaan kehoa tulevaan suoritukseen.   

Neurosonic unihäiriöiden lievittäjänä

Unitutkija Markku Partisen johdolla, Helsingin uniklinikalla (v. 2013) toteutettu tutkimus Neurosonic-matalataajuushoidon vaikutuksista primaarista unettomuudesta kärsivien potilaiden unen laatuun, kartoitti 16 henkilön unihäiriöitä satunnaistetun vertailukokeen avulla. Uniaktigrafia -mittauksissa näkyi unen aikaisen liikkeen merkittävää vähenemistä, joka korreloi suoraan syvemmän unen kanssa. Tutkimukseen liittyvissä kyselyissä havaittiin myös merkitseviä muutoksia ahdistuneisuudessa ja pelkotiloissa, jotka voivat häiritä unta merkittävästi. 70% tutkittavista henkilöistä sai apua viidellä hoitokerralla, jonka myötä ahdistuneisuus, pakko-oireet ja pelkotilat vähenivät merkittävästi.

Heli Haapaniemen tutkimus (v. 2013) keskittyi Neurosonic -menetelmän vaikutuksiin stressin ja unihäiriöiden hoidossa. Tutkimus perustui Neurosonic -tuolihoitosarjoihin, subjektiivisten tuntemusten arviointiin ja biosignaalimittauksiin, joilla mitattiin sydämen sähköistä toimintaa (EEG:tä, EMG:tä ja EKG:tä). Tutkimusaineiston perusteella voidaan todeta, että menetelmä vaikutti autonomisen hermoston toimintaan nostamalla parasympaattisen, palautumista edistävän autonomisen hermoston osan aktiivisuutta. Tämä oli havaittavissa myös sykevälivaihtelutuloksista, jotka kertoivat henkilöiden olleen rentoutuneempia tutkimusjakson jälkeen, kuin ennen sitä.

Neurosonic palautumisen edistäjänä

Veera Ikosen toteuttama tutkimus (v. 2013) tarkasteli Neurosonic -matalataajuusmenetelmän akuutteja vaikutuksia fysiologista ja subjektiivista palautumista kuvaaviin muuttujiin. Tutkimuksessa mitattiin urheiluharjoitusten jälkeisen Neurosonic -menetelmän välittömiä vaikutuksia levossa mitattuun syketiheyteen, sykevälivaihteluun, veren maitohappopitoisuuteen, palautumisen tunteeseen sekä seuraavan yön unen laatuun. Tutkimustulosten yhteenvetona voidaan todeta, että jo yksittäinen Neurosonic -hoitokerta näyttäisi vaikuttavan positiivisesti palautumishermoston aktivoitumiseen sekä fyysisestä kuormituksesta palautumiseen.

Neurosonic auttaa purkamaan ja hallitsemaan stressiä

Fysiologisesta näkökulmasta stressi tarkoittaa elimistön kohonnutta vireystilaa, jolloin tahdosta riippumattoman (autonomisen) hermoston sympaattinen aktiivisuus on vallalla. Stressireaktion synnyttämän ”taistele tai pakene” -reaktion seurauksena elimistön energiansaanti ja fyysinen suorituskyky tehostuvat, jonka vaikutukset näkyvät esimerkiksi sykkeen, verenpaineen, veren sokeripitoisuuden ja hengitystiheyden nousuna. Kyseiset reaktiot ovat ohi menevinä sekä tarkoituksenmukaisina luonnollisia ja auttavat henkilöä selviytymään lyhytkestoisesta stressistä.

Vireystilaa nostavan sympaattisen hermoston vastinpari on palautumista tukeva parasympaattinen hermosto, jonka pääkytkin on vagus- eli kiertäjähermo. Se ulottuu aivorungosta kehon kaikkiin tärkeisiin elimiin, kuten sydämeen, keuhkoihin ja suolistoon, vaikuttaen siten laaja-alaisesti terveyteemme. Vagushermon aktivoiminen auttaa vähentämään stressiä, ahdistusta ja tulehduksia, aktivoimalla parasympaattista hermostoa. Vaikka vagushermo on osa tahdosta riippumatonta autonomista hermostoa, voidaan sen toimintaa aktivoida muun muassa hengityksen sekä värähtelyn avulla. Ne vaikuttavat vagushermon välityksellä aivojen välittäjäaineisiin, alentaen stressiä ylläpitäviä tekijöitä.

Neurosonic vaikuttaa immuunijärjestelmään ja vähentää tulehdusta

On olemassa alustavia tutkimuksia siitä, että koko kehon värähtelyn avulla tulehdus suolistossa vähenee ja sillä saavutetaan saman tyyppisiä aineenvaihdunnallisia hyötyjä kuin liikunnalla. Erään tutkimuksen mukaan liikunta ja värähtely lisäävät molemmat lihasmassaa ja insuliiniherkkyyttä, etenkin ylipainoisten henkilöiden kohdalla. Koko kehon vibraatio vaikuttaa myös immuunijärjestelmään ja nostaa tulehdusta vähentävien sytokiinien määrää. Onkin olemassa tutkimusnäyttöä siitä, että muun muassa ahdistuneisuus voi johtua osittain suoliston vääränlaisesta mikrobikannasta sekä siitä, että tasapainoinen mikrobitoiminta suolistossa voi lieventää muun muassa negatiivisia stressireaktioita.

Värähtely edistää tutkimuksen mukaan myös glukoosiin sietokykyä sekä munuaisten toimintaa, joiden johdosta tulehdukselliset tekijät laskevat ja ääreishermoston neuropatia vähenee. Vibraatiolla näyttäisi olevan vaikutusta myös kehon koostumukseen, luuston tiheyteen ja rasvan määrään kehossa.

Tutkimusten ja asiakaspalautteiden mukaan kaikki viittaa siis siihen, että tulehdukselliset tilat suolistossa ja lihaksissa vähenevät värähtelyn vaikutuksesta. Samalla kehon immuniteettitaso lisääntyy, jolla on positiivisia vaikutuksia useiden sairauksien, kuten MS-taudin, alzheimerin, parkinsonintaudin sekä fibromyalgian ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

Neurosonic ei ole lääkinnällinen laite

Vaikka värähtelyhoidon ennaltaehkäisevästä ja hoitavasta vaikutuksesta on jo runsaasti tutkimusnäyttöä sekä subjektiivisia asiakaskokemuksia, ei Neurosonic ole lääkinnällinen laite. Prosessi on kuitenkin käynnissä ja uutta tutkimustietoa sekä asiakaskokemuksia kertyy koko ajan lisää.

Haluamme kuitenkin painottaa sitä, ettei Neurosonic korvaa lääkärin määräämää lääketieteellistä hoitoa, eikä poista tuki- ja liikuntaelinvaivojen todellista juurisyytä. Se voi kuitenkin hyvin toimia tukimuotona lääketieteellisten hoitojen ohessa, esimerkiksi unen laadun parantamiseksi. Vaikka aihetta ei ole vielä tutkittu Neurosonicin osalta, on meillä asiakaskokemusten kautta paljon tietoa myös Neurosonicin aineenvaihduntaa ja verenkiertoa elvyttävästä vaikutuksesta.